Salgs og leveringsbetingelser


Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Trading A/S (”Heatlets”), CVR nr. 10125421, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Heatlets ’s webshop samt andre køb.

Kontaktinformationer
Mail: heatlets@verdo.dk
Tlf.: 70 10 02 30
Web: www.heatlets.dk
Forretningsadresse: Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.

1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er ekskl. moms og offentlige afgifter ved erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.
Prisen er opgivet i danske kroner.
1.3. Heatlets forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.
1.4. Verdo er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30 kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB og Mobilepay.
2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.heatlets.dk.
2.4. Beløbet hæves først på kundens konto, når varerne sendes fra Heatlets. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

3.  Leveringsvilkår
Pallevarer
3.1. Heatlets leverer til Danmark.
3.2. Levering kan ske som standardlevering.
3.3. Ved standardlevering leveringstiden 2-3 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
3.4. Levering sker med vognmand.
3.5. Ved standardlevering sker levering/aflæsning med palleløfter, og varerne leveres ved fortovskant. Som kunde, kan du spørge vognmanden om han kan placerer pallen andetsteds, dette sker dog på eget ansvar
3.6. Alle leverancer til forbrugere sker uden kvittering, men mod billeddokumentation.
3.7. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og pillerne skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen og der i denne periode har været nedbør, som har medført at pillerne er blevet fugtige/våde, kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.
Træpiller til indblæsning eller aftipning
3.8. Heatlets leverer træpiller til indblæsning eller aftipning indenfor 7 dage fra bestilling. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.
3.9. Levering sker med vognmand. Heatlets leverer til Danmark.
3.10. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få varen leveret det pågældende sted som angivet i kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.11. Ved bestilling af træpiller til indblæsning eller aftipning tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan variere op til +/- 5 %.
3.12. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at Heatlets reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte mængde. Efter levering af træpillerne trækker Heatlets et beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.
3.13. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.
Tilbehør
3.14. Levering af tilbehør sker separat til nærmeste pakkeshop. Ved samtidig bestilling af tilbehør og løse træpiller eller pallevarer vil varerne således blive leveret ad flere omgange.
Generelt
3.15. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, kan kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
3.16. Ved køb på www.heatlets.dk tages der ikke et fragtgebyr, hvis levering skal ske i Danmark og kun de brofaste øer er omfattet. Til øer uden fast broforbindelse leveres varerne uden fragtgebyr til afskibningshavnen. Kunden er herefter selv ansvarlig for den videre transport herunder skibsfragt.
3.17. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering indenfor pladsens grænser.

4. Reklamation gælder erhvervsdrivende 
4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Heatlets gerne kontaktes på heatlets@verdo.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.
4.2. Heatlets behandler kundens reklamation hurtigst muligt.

5. Ejendomsforbehold gælder erhvervsdrivende 
5.1. Heatlets forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

6. Ansvar gælder erhvervsdrivende 
6.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Heatlets sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
6.2. Heatlets’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.

7. Mangler gælder erhvervsdrivende 
7.1. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.
7.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
7.3. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.
7.4. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
7.5. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav

8. Videreoverdragelse gælder erhvervsdrivende 
8.1. Verdo er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige Verdos rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved meddelelse herom til Kunden

9. Gode råd og tilbud via e-mail
9.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Heatlets løbende sende nyheder og tilbud om
9.2. lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
9.3. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Heatlets via tlf. eller mail.

10. Persondata

PERSONDATAPOLITIK

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Verdo A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.heatlets.dk er Verdo A/S.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: heatlets@verdo.dk

11. Vilkårsændring
11.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Heatlets med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
11.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.heatlets.dk.
SÆRLIGE VILKÅR PRIVATKUNDER

12. Fortrydelsesret
12.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
12.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden:
a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis.
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
12.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ eller kontakt@heatlets.dk Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke obligatorisk.
12.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 13.2.
12.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Heatlets alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Heatlets tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Heatlets har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Heatlets gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
12.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give Heatlets tydelig meddelelse om dette,
12.7. Heatlets kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Heatlets har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
12.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Heatlets om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
12.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk at Heatlets ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.
12.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller palle inkl. moms.
12.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
12.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
12.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Heatlets har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af Kundens fortrydelse/reklamation.

13. Reklamation/mangler For forbrugere
13.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
13.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
13.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
13.4. Er reklamationen berettiget, refundere Heatlets kundens (rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en kvittering for afsendelsen, således at Heatlets kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.
13.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
13.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
13.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

14. Klager
14.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan indbringes for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; e-mail: kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00 (hverdage 9-12). Adressen er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
14.2. Kunden kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, hvilket hovedsageligt er relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 13 om fortrydelsesret kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler indgået uden for Heatlets’ faste forretningssted.


BILAG
Standard fortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Fortrydelsesformularen sendes til

Verdo Trading A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
eller e-mail: info@verdo.dk

Til udfyldelse
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at fortryde købsaftale om køb af følgende:  

Aftale indgået d.:
Navn:
Adresse:

Navn og dato
Loading
Loading